Általános Szerződési Feltételek

Általános Értékesítési és Szállítási Feltételek

1. Általános érvényességi terület

A.) A Triangle Hungária Kft. / 8621 Zamárdi, Szt. István út 25. / továbbiakban Szállító kizárólag a jelen Általános Értékesítési és Szállítási Feltételek alapján fogad el megbízásokat, értékesít és szállít árut. Mindig a szerzıdéskötés időpontjában hatályos szövegezés az irányadó. Jelen Általános Értékesítési és Szállítási Feltételek érvényesek a Szállító, vagy az általa megnevezett alvállalkozó által a megbízás keretében a Vevőnek nyújtott minden szolgáltatásra.

B.) Módosítások és mellékmegállapodások csak akkor érvényesek, ha azokat írásban jóváhagyta a Szállító cégjegyzékbe bejegyzett és képviseletre jogosult munkatársa / ügyvezetõ, értékesítési vezetõ /, és mindenkor csak az adott egyedi üzletre vonatkoznak. A Szállító cég más munkatársainak vagy képviselőinek nincs felhatalmazása arra, hogy a jelen Általános Értékesítési és Szállítási Feltételekkel kapcsolatban módosításokról állapodjon meg, vagy mellékmegállapodásokat kössön.

C.) A jelen Általános Értékesítési és Szállítási Feltételek a Vevővel a jövıben kötendő üzletekre és a jövőbeli üzleti kapcsolatokra is érvényesek.

2. Szerződéskötés

A.) A megrendelések, a megbízások visszaigazolása, a szerződések és egyéb kötelező ígérvények a Szállító részéről csak írásban érvényesek, ugyanígy a módosítások is. A megbízás akkor tekinthető a Szállító részéről joghatályosan elfogadottnak, ha a Szállító írásban visszaigazolta, vagy pedig szállított. A szállítások terjedelme és tartalma a Szállító írásbeli rendelés-visszaigazolásán alapszik.

B.) A Vevő a megrendeléssel kötelező érvényű szerződéses ajánlatot tesz.

3. Árak

A.) Minden ár telephelyen történő átvétellel értendő, a mindenkor érvényes Áfa nélkül. Az Áfa felszámítása külön történik. Az ár a megrendelés napján érvényes árak alapján kerül kiszámításra.

B.) Az említett árak szállítási, biztosítási, felállítási és szerelési költségek nélkül értendők, amennyiben ezt a Szállító másképpen nem határozza meg.

C.) Az árak kiszámítása és megadása EUR-ban vagy Ft-ban történik.

D.) A feltűntetett árak készpénzes fizetés vagy előreutalás vagy megállapodás szerinti fizetési határidőn belüli pontos fizetés esetén érvényesek.  

F.) A vevőnek adott egyedi kedvezményes árak kizárólag a megállapodás szerinti fizetési határidőre vonatkoznak. Fizetési késedelem esetén az eladó a kedvezményt megvonja és automatikusan kiszámlázásra kerül a különbség.

 

4. Szállítás

A.) A szállítási határidő a Szállító megrendelés visszaigazolásában közölt adatokhoz igazodik és a szerződéskötéssel kezdődik.

B.) Ha a szállítási határidőt a Szállító számára előreláthatatlan körülmények, illetve vis major / természeti csapás, terrorizmus, felkelés, felsőbb beavatkozás, energiahiány, mozgósítás vagy háború, üzemzavar, sztrájk vagy a Szállítónál jelentkező nyersanyaghiány / miatt nem sikerül betartani, akkor a szállítási határidő méltányosan meghosszabbodik. Ugyanez érvényes akkor is, ha az előre nem látható körülmények, illetve a vis major esetek a Szállító beszállítóinál jelentkezik. A Szállító a megváltozott körülményeket minden esetben írásban közli a Vevővel.

C.) A szállítási határidő betartottnak számít:
- felállítás nélküli szállítás esetén, ha az áru határidőn belül elhagyta a raktárt. Amennyiben a kiszállítás vagy az áru elvitele a Szállítón kívül álló okok miatt késik, a határidő akkor számít betartottnak, ha a kikötött határidőn belül jelentették a Vevőnek a szállításra kész állapotot.
- szállítás és felállítás esetén, ha az árut határidőn belül állították fel.

D.) Ha a Szállító a 4.B. pontban felsoroltaktól eltérő okból vétkes a szállítási idő be nem tartásában, akkor a Vevő póthatáridő kitűzésével vagy a megrendeléstől elállással élhet.

5. Kiszállítás, elszállítás, szállítás

A.) A Vevő a Szállítótól kapott értesítést követően köteles a Szállítónál tárolt árut haladéktalanul elszállítani. Ha úgy állapodtak meg, hogy az árut a Szállító szállítja ki, az áruszállítás a Szállító választása szerint tehergépkocsin, vasúton, postai úton vagy házhozszállítással történik.

B.) Amennyiben a kiszállítás a Vevőt terhelő körülmények miatt késik, vagy ha az árut a Vevő kérésére a megállapodásnál későbbi időpontban szállítják ki, akkor a szállításra kész állapot bejelentésének napjától kezdve a késedelem ideje alatt a Vevőre száll át az áru véletlen megsemmisülésének, vagy véletlen megromlásának a veszélye. A Szállító köteles a Vevő kérésére és költségére elintézni a vevő által kért biztosításokat.

C.) A Vevő köteles a szállítási károkon alapuló kifogásait az áru beérkezése után azonnal, de legkésőbb 8 napon belül írásban bejelenteni a szállítmányozó vállalatnak és a Szállítónak.D.) Ha az árut becsomagolva szállítják, a Szállító nem veszi vissza a csomagolóanyagokat és a Vevő kötelezi magát a csomagolás szabályszerű ártalmatlanítására.

HELYSZÍNI SZERELÉS:
a szerelési árakat optimális időráfordítással számoljuk, a szerelés ideje nem tartalmaz várakozási időt. Az ügyfél vállalja, hogy felkészülten fogadja a kollégáinkat és az érkezéskor a szükséges információt átadja, hogy a tervezett szerelési időt tartani tudják.  Várakozási időt a rendelés visszaigazolásban megadottak szerint számítjuk.

6. Hiányos vagy hibás termék
Szállítási sérüléseket az áru átvételét követően azonnal jelezni kell.  Bármilyen sérülést a küldemény kézbesítése során az átadó-átvevő közötti tényállási jegyzőkönyvnek kell tartalmaznia! Utólagos sérülésért felelősséget nem tudunk vállalni! 
A vevő köteles az áru átvétele után az esetleges téves szállításokat, mennyiségi eltéréseket és hiányosságokat 3 napon belül írásban jelezni. Minden panaszt írásban, a megállapított hibák, hiányosságok pontos adataival és fényképpel dokumentálva kell benyújtani. Ha a hiba igazolásra kerül, kijavítjuk vagy az áru visszavétele ellenében hibátlan árura cseréljük. 
Átvételkor hibás, hiányos vagy sérült csomagolás esetén a szállítóval jegyzőkönyvet szükséges felvenni, a szállítás során bekövetkezett esetleges sérülések, hiány bizonyíthatósága érdekében.

7. Tűréshatár

A Szállító a szín, a méret, a tömeg és a minőség tekintetében fenntartja a prospektusokban szereplő adatoktól, ábráktól és mintáktól való eltérés jogát, elsősorban a fémes termékek esetében.

8. Fizetési feltételek

A.) Minden kifizetésre a mindenkori számlán írásban rögzített fizetési feltételek az érvényesek.

B.) A Szállító nem köteles csekket, váltót elfogadni. A nevezett fizetıeszközök esetleges elfogadása csak a beszedés fenntartásával történik. A diszkontálási és inkasszós költségeket, valamint a kamatokat haladéktalanul meg kell téríteni a Szállítónak.

C.) A Vevő kötelezi magát a követelés behajtásával kapcsolatos költségek és ráfordítások, elsısorban az inkasszó költségek és egyéb, a célnak megfelelıen érvényesített jogi lépések költségeinek a viselésére.

D.) A Vevő nem jogosult a kifizetések visszatartására.

E.) A Vevő akár a követelés csak egy részével is fizetési késedelembe kerül a Szállító jogosult a teljes követelést azonnal esedékessé tenni és késedelmi kamatot felszámítani.

9. A tulajdonjog fenntartása

A.) A Szállító a vételár teljes kifizetéséig / a kamatokat és a költségeket is beleértve / fenntartja az áru tulajdonjogát.

B.) A Vevőnek jogában áll a szokásos üzletvitel keretében újraértékesíteni vagy bérbe adni az árut. A Vevő a számlaösszeg ill. a bérleti díj értékéig már most átruházza a Szállító cégre az őt a harmadik félnek történő újraértékesítésből ill. bérbe adásból megillető követeléseket, amíg a Szállító követelését ki nem egyenlíti.

C.) A Szállító követelésének kiegyenlítéséig:
- az áru megmunkálása és feldolgozása a Vevő részéről mindenkor a Szállító nevében és megbízásából történik
- ha az árut feldolgozzák, a Szállító az általa szállított áru számlaértékének arányában az új dolog tulajdonosává válik
- ugyanez vonatkozik arra az esetre is, ha az árut más, nem a Szállító tulajdonát képezı tárgyakkal együtt dolgozzák fel, vagy ilyenekkel összekeverik

D.) A Vevő nem zálogosíthatja el és egyéb követelések biztosítékaként nem ruházhatja át harmadik félre az árut ill. az átruházott követelést a Szállító követelésének kiegyenlítéséig.

10. Garancia

A.) A Vevő köteles az árut azonnal ellenőrizni és bejelenteni a kellékhiányt illetve az egyéb minőséggel kapcsolatos kifogását. Az áru átvétele fenntartással nem érvényes. A kellékhiányt és a minőségi kifogást haladéktalanul, legkésőbb az áru beérkezését követő 3 napon belül írásban kell bejelenteni. A Szállító a későbbi reklamációt nem fogadja el.

B.) A rejtett hibákat a garanciális időn belül a hiba felfedezésétől számított 1 héten belül kell írásban bejelenteni.

C.) A garanciális kötelezettség megszűnik, ha az áru szakszerűtlen kezelés vagy raktározás, ill. a Szállító utasításainak be nem tartása miatt szenvedett kárt.

D.) A garanciális határidő a kárveszély átszállását követő 12 hónap, ha a Szállító másképp nem rendelkezik.

Minden reklamációt írásban, a megállapított egyes hibák pontos adataival kell benyújtani. Alkalmat kell adni a szállítónak a kifogásolt áru megtekintésére. A hordozható terméket a vevő saját költségére az eladó telephelyére kell visszaküldenie. Ha a hiba igazolásra kerül, ha javítható a termék kijavítjuk, ha nem javítható hibátlan árura cseréljük. 
Hibás javítás vagy hibás pótszállítmány esetében a vevőnek jogában áll árengedményt kérni.
A Megrendelő minden további kárigénye, mindegy milyen jogi alapból – amennyiben a törvény szerint lehetséges –, ki van zárva. Ha jelen feltételekben vagy a kötelező törvényi előírásokban nincs másképp szabályozva, velünk szemben, bármilyen kár miatt keletkező igények ki vannak zárva, ez nem érvényes szándékos vagy nagyfokú gondatlanságból eredő szerződéssértés esetére. A kizárás különösen az olyan következménykárok miatti igényeket foglalja magába, mint a termeléskiesés vagy elmaradt nyereség.

Izzókra, LED trafókra, mágneses kiegészítőkre, egyéb speciális alapanyagokra vonatkozóan csak a gyártói garfancia érvényes.

11. Adatvédelem és cím változás

A.) A Vevő beleegyezik abba, hogy a szerződésben vagy a számlán szereplő adatait a Szállító a szerződés teljesítése kapcsán elektronikusan tárolja és feldolgozza.

B.) Amíg a szerződés tárgyát képezı jogügylet kölcsönösen nem teljesül, a Vevő köteles közölni a Szállítóval üzleti címének megváltozását. Ha ezt elmulasztja, a Vevőhöz intézett nyilatkozatok akkor is beérkezettnek tekintendők, ha az utolsó ismert címre küldik azokat.

12. Bírói illetékesség és jogalkalmazás

A Vevő és a Szállító közötti üzleti kapcsolatokból származó mindennemű követelésre kizárólag a Szállító székhelye szerint dologilag illetékes bíróság illetékes.

13. Záró rendelkezések

A.) A követelések elhalasztása, vagy a jogok gyakorlásának elmulasztása a Szállító részéről nem jelenti a múltbéli, jelenlegi vagy jövıbeli követelések érvényesítéséről való lemondást.

B.) A Szállító munkatársai vagy képviselői által adott szóbeli ígérvények az írásbeli megerősítést követően hatályosak.

Budapest, 2006. június 01.